Publikácie

 • Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom. Žilina: Poradca podnikateľa, 2005, ISBN: 8088931398, s. 512
 • Žitňanská, L., Ovečková, O. a kolektív: Základy obchodného práva, 1. časť, IURA EDITION, 2009, 682 strán, XII. Kapitola – Konkurz a Reštrukturalizácia
 • Žitňanská, L. a kolektív: Základy obchodného práva, 2. časť, IURA EDITION, 2009, 682 strán, XIV. Kapitola – Bankové zmluvy
 • Pospíšil, B.: Cezhraničné konkurzy v kontexte úniového práva. In Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011, s.149-163
 • Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Bratislava: Iura Edition, 2012, ISBN: 788080784584, s. 648
 • Pospíšil, B.: Konkurzné právo s vysvetlivkami. Bratislava: Iura Edition, 2012, ISBN: 9788080784867
 • Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár 2 /Tretie, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2012, ISBN: 9788080784348, § 682 až 719a
 • Žitňanská, L., Ovečková, O. a kol: Obchodné právo. 1. a 2. zväzok (2. doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: IURIS LIBRI, 2013, ISBN: 9788089635054
 • Kislingerová, E., Richter, T., Smrčka, L. a kol. Insolvenční praxe v České republice v období 2008 – 2013, C. H. BECK, 2013, kapitola 10
 • Pospíšil, B.: Schvaľovanie právnych úkonov správcom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. In Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, ISBN:9788097020750,       s. 39-51
 • Pospíšil, B.: Nahrádzanie prejavov vôle rozhodnutím súdu (niektoré konkrétne otázky a konkurz). In Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, ISBN: 9788097020774, s. 94-109
 • McCormack, G., Keay, A., Brown, S., Dahlgreen, J.: Study on Substantive Insolvency Law, School of Law, University of Leeds, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, národný reprezentant za Slovenskú republiku
 • Pospíšil, B., Macek, J., Maliar, M., Kitta, V.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár (Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2016, ISBN: 9788081683886

Články: